#фінанси

Як створити бізнес-план.Частина 4 : Фінансова


25.05.2023

Нагадаємо : ми розглядаємо процес створення бізнес плану — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності, яка характеризує модель підприємства в майбутньому.

Організовуємо бухгалтерський облік на новоствореному підприємстві


07.05.2023

При створенні підприємства перед власником постають питання: із чого розпочати бухгалтерський облік на підприємстві, чи потрібно затверджувати якісь накази, коли саме необхідно скласти наказ про облікову політику?

Як аналізувати фінансові показники діяльності


29.11.2022

Фінансовий аналіз компанії допомагає завчасно оцінити ефективність підприємства та дійти висновків про його діяльність. Розповідаємо, на що потрібно звернути увагу під час аналізу фінансових показників діяльності.

Перiод окупностi проекту як оцінка ефективності реалізації бізнес-плану


12.10.2021

Питання економічної ефективності при плануванні проектів розглядають у різних масштабах та на різних стадіях планування. Відповідно розрізняють і методи, за допомогою яких визначають віддачу від інвестицій у бізнесі.      Період окупності проекту – це час, який потрібний для того, щоб сума надходжень (прибутку)  від реалізації проекту відшкодувала суму витрат на його впровадження. Період окупності вимірюється в роках або місяцях.      […]

Транспортно-заготівельні витрати: що можна до них відносять


13.09.2021

У кожному підприємстві має бути забезпечений точний та достовірний облік запасів, які використовують в його господарській діяльності. У процесі своєї діяльності практично будь-яке торговельне підприємство несе витрати з доставки товарів до місця їхнього зберігання чи реалізації. Такі витрати мають назву транспортно-заготівельних  (ТЗВ). З огляду на формулювання п. 9 П(С)БО 9, до ТЗВ відносять такі витрати: – витрати на заготівлю запасів; […]

Оборотність товару: формули, розрахунок та аналіз


12.08.2021

Одним з найважливіших показників ефективності роботи в торгівлі є оборотність товару, за спеціальною формулою нескладно провести розрахунок і реалізовувати найвигідніші позиції асортименту. Так от, у комерційній діяльності процес від купівлі товару до його продажу вважається одним оборотом цього товару. З кожного обороту товару відповідно торговельне підприємство отримує суму націнки. Що більше оборотів товару за певний період часу, то більше націнок, […]

Cучасні тенденції аналізу фінансових показників діяльності


12.07.2021

Одним із інструментів управління є фінансовий аналіз – порівняння показників фінансових планів із фактичними даними фінансової звітності. По-іншому, це аналіз фінансової звітності для виявлення взаємозв’язку і взаємозалежності між показниками фінансово-господарської діяльності, відображеними у звітності. Аналіз фінансових показників підприємства може проводитись з метою: оцінки поточного стану фінансового підприємства; прийняття рішень щодо коригування поточної діяльності; оцінки діяльності відповідальних за певні напрямки роботи […]

ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРА У КЕРУВАННІ ПІДПРИЄМСТВОМ


08.06.2021

Бухгалтер зазвичай є «правою рукою» керівника підприємства, його радником, і від нього багато у чому залежить добробут компанії. Через бухгалтера проходить уся документація підприємства і йому відкриті комерційні тонкощі, які є в кожній організації. Основними функціями бухгалтера є: безперервне ведення бухгалтерського обліку; організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку; дотримання […]

Взаємозв’язок та відмінності між бухгалтерським та управлінським обліком


04.06.2021

Бухгалтерський та управлінський облік мають багато спільних рис:  використовують загальну інформаційну систему, зокрема для обліку витрат; дані бухгалтерського обліку використовують для ухвалення управлінських рішень, а дані управлінського обліку можуть бути вихідною базою для розрахунків. На перший погляд – ніби про одне і те ж. Але задачі різні. Управлінський облік призначений для розв’язання таких основних задач: забезпечення керівництва підприємства інформацією про […]

Облік надходження товарів: особливості застосування


17.05.2021

Згідно із пунктами 8 і 9 П (С)БО 9, придбані товари, як і інші запаси, зараховують на баланс за первісною вартістю. Відповідно до П(С)БО 7, первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Вона складається з таких фактичних витрат: – сум, що […]